Privacybeleid PURE Wood Design bvba

Over ons privacybeleid

PURE Wood Design BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciƫle doelstellingen ter beschikking
aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van PURE Wood Design BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/04/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevensĀ over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress en WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en WooCommerce . Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. WordPress en WooCommerce hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

WordPress en WooCommerce zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress en WooCommerce maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

WordPress en WooCommerce behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Transip
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Transip. Transip verwerktĀ persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Campaign monitor
Onze website maakt gebruik van Campaign monitor, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt.

Transip
Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Transip. Transip zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website isĀ verzonden ziet u de ā€˜unsubscribeā€™ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Transip beveiligd opgeslagen. Transip maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieĆ«n die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Transip behoudt zich het recht voor om uw gegevens teĀ gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeerĀ vertrouwelijk.

Payment processors

MultiSafepay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelengenomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepayā€™s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PURE Wood Design
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw bestelling bij u te bezorgen. Dit gebeurt geheel in eigen beheer van PURE Wood Design. Wij maken enkel gebruik van de diensten van derden voor het uitvoeren van postleveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met BPost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat BPost onderaannemers inschakelt, stelt BPost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Carmen Vranken BV
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Carmen Vranken BV. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd, verzonden en opgeslagen. Carmen Vranken BV is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Carmen Vranken BV gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan PURE Wood Design BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliƫnt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliƫntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieƫn van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieƫn van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langerĀ worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieĆ«n van alle gegevens over u dieĀ wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van PURE Wood Design BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieĆ«n van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvendĀ staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Ons cookiebeleid

PURE Wood Design BV met maatschappelijke zetel te Maatheide 98A, 3920 Lommel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kun je terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@purewooddesign.be.

PURE Wood Design BV vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik haar PURE Wood Design BV -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. PURE Wood Design BV wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op PURE Wood Design BV -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst PURE Wood Design BV je te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. PURE Wood Design BV wil namelijk graag je privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. PURE Wood Design BV heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle ā€œPURE Wood Design BV-onlinedienstenā€, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die PURE Wood Design BV aanbiedt en die toegang geven tot PURE Wood Design BV content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

PURE Wood Design BV kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante PURE Wood Design BV-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?
Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat zijn geĆÆnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kun je het gebruik van cookies op PURE Wood Design BV- onlinediensten weigeren of beheren?

Je kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. Je kunt op elk gewenst moment ook de reeds geĆÆnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
  2. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
  3. Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
  4. Safari: http://support.apple.com/kb/

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder zie je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die PURE Wood Design BVBA op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies
Volgende elementen moeten per cookie beschreven worden
Reverse proxy (voorbeeld cookie)
Naam van cookie: VOGANONUSER
Doel: de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats dit cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
Website: vlaanderen.be
Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
Ontvangers van de gegevens: Vlaamse overheid
Geldigheid:permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy- of cookiebeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Een vraag, opmerking of klacht over dit beleid? Contacteer ons.
Heb je enige vragen hierover, of wil je een klacht inbrengen? Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

PURE Wood Design BV
T.a.v. Mascha Beekmans
info@purewooddesign.be
(0032) 11 72 78 58
Maatheide 98A
3920 Lommel
Belgiƫ